ALGEMENE VOORWAARDEN HKC

Terwolde, 1 januari 2023

1. ALGEMEEN

1.1 Zodra u de lidmaatschapsovereenkomst tekent, wordt u (hierna: het “Lid”) lid van Hella Kickboxing & Coaching handelsnaam Hella Management (hierna: “HKC”).

Contact gegevens:

Hella Management
Quabbenburgerweg 21
7396 NN Terwolde

2. VOORWAARDEN

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten aangeboden door HKC.

2.2 HKC is gerechtigd de op het lidmaatschap van toepassing zijnde voorwaarden te wijzigen. De wijzigingen treden één kalendermaand na de bekendmaking in werking, tenzij een afwijkend wettelijke termijn is vereist.

2.3 Indien een Lid voor hem nadelige wijziging niet wenst te accepteren, kan hij zijn lidmaatschap beëindigen met ingang van de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden. De schriftelijke opzegging dient voor de ingangsdatum van de wijziging door HKC te zijn ontvangen.

3. LIDMAATSCHAP

3.1 Het lid is bekend met het feit dat hij zijn lidmaatschap aangaat voor de afgesproken contractduur die ingaat vanaf de in de overeenkomst vermelde ingangsdatum overeenkomst.

3.2 Het lidmaatschap is strikt persoonlijk.

3.3 HKC behoudt zich het recht voor nieuwe leden bij inschrijving om identificatie te vragen.

3.4 Het lid mag gedurende de openingstijden trainen, indien dat is inbegrepen in het gekozen lidmaatschap. Meer informatie over de soorten lidmaatschappen is te vinden op https://www.hellakickbokscoaching.nl

4. LIDMAATSCHAPSGELDEN

4.1 Het lidmaatschapsgeld dient door het Lid bij vooruitbetaling te worden voldaan, op maandbasis.

4.2 Het lidmaatschapsgeld dient door middel van een automatische incasso overgemaakt te worden op de rekening van Hella Management op het rekeningnummer NL04RABO0110401891.

4.3 Door akkoord te gaan met de lidmaatschapsovereenkomst gaat het Lid ook akkoord met een automatische incasso uitgevoerd door HKC. Het Lid is zelf verantwoordelijk voor deze machtiging en dient na inschrijving en bevestiging zijn lidmaatschapsovereenkomst van een digitale of schriftelijke handtekening te voorzien.

4.4 Wanneer het Lid met goede redenen afziet van een automatische incasso dient het Lid er zelf voor te zorgen dat op de 28e van de voorafgaande maand het te betalen bedrag is overgemaakt op de rekening van Hella Management.

4.5 Bij niet tijdige betaling is het Lid zonder verdere ingebrekestelling in verzuim. Het Lid kan niet langer gebruik maken van de diensten en faciliteiten van HKC tot het moment dat zijn schuld is voldaan.

4.6 Het lid kan in geen geval aanspraak maken op restitutie van lidmaatschapsgeld.

4.7 Alle prijzen zijn inclusief BTW en zijn onderhevig aan BTW wijzigingen.

4.8 HKC is bevoegd om binnen het redelijke prijswijzigingen door te voeren. HKC zal het Lid hier van te voren over inlichten, met opgave van reden, en mogelijkheid geven tot opzegging van het Lidmaatschap.

4.9 HKC is bevoegd om de lidmaatschapsgelden te laten incasseren door een derde.

5. BEËINDIGING OF ONTBINDING LIDMAATSCHAP

5.1 Indien het Lid zijn lidmaatschap niet één kalendermaand voor de einddatum van de initiële contractduur schriftelijk of via info@hellakickbokscoaching.nl opzegt, wordt het lidmaatschap na de contractduur automatisch verlengd voor onbepaalde duur en geldt een opzegtermijn van één kalendermaand.

5.2 HKC mag de lidmaatschapsovereenkomst ontbinden zonder ingebrekestelling of mededeling indien:

– het Lid niet (tijdig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan;
– in geval van faillissement, (voorlopige) surseance van betaling, schuldsanering of onder curatelestelling van het Lid;
– indien het Lid de huisregels (zie artikel 10) niet naleeft en
– indien het Lid de toegang is geweigerd of ontzegt.

5.3 Bij ontbinding van de overeenkomst worden alle voor de resterende duur van het lidmaatschap verschuldigde termijnen opeisbaar.

6. OPSCHORTING (TIJDELIJK STOPZETTEN)

6.1 In geval van een langdurige ziekte, blessure, zwangerschap of (ernstig) letsel kan met schriftelijke toestemming van HKC het lidmaatschap tijdelijk, tot een maximum van zes maanden, worden opgeschort.

6.2 Opschorting is alleen mogelijk na het overleggen van een medische verklaring of ander – ten genoegen van HKC – deugdelijk bewijs.

6.3 Opschorting van het lidmaatschap kan nooit met terugwerkende kracht.

6.4 De betalingsverplichting van het Lid wordt opgeschort voor de daadwerkelijke duur van de opschorting. De einddatum van de lidmaatschapsovereenkomst wordt verlengd met de duur van de daadwerkelijke opschorting.

7. OPENINGSTIJDEN EN TRAININGEN

7.1 HKC is bevoegd om de coaching ruimte / dojo te sluiten.

7.2 HKC is bevoegd om de trainingen geheel of gedeeltelijk (blijvend) te wijzigen.

7.3 HKC is bevoegd de openingstijden van (of onderdelen van) de coaching ruimte / dojo tijdelijk of blijvend te wijzigen.

7.4 HKC is bevoegd de coaching ruimte / dojo voor noodzakelijk onderhoudswerk te sluiten. Het lid heeft geen recht op restitutie van lidmaatschapsgelden.

7.5 HKC zal indien van toepassing en binnen zijn mogelijkheden proberen om vervangende trainingen aan te bieden.

7.6 Wanneer om welke reden dan ook coaching ruimte / dojo geen faciliteiten kan verschaffen, gaat het Lid er mee akkoord dat hij genoegen neemt met een training in voor het doel geschikte openbare ruimte.

8. INFORMATIEVERPLICHTING

8.1 Veranderingen in de persoonlijke situatie van het Lid (o.a. adresgegevens) dienen schriftelijk te worden doorgegeven.

9. AANSPRAKELIJKHEID

9.1 HKC is niet aansprakelijk voor enig letsel of ongeval, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid op het privéterrein.

9.2 Ieder Lid is verantwoordelijk voor zijn persoonlijke bezittingen. Het Lid wordt geadviseerd om zich hiertoe treffend te verzekeren. Noch HKC, noch zijn medewerkers, kunnen aansprakelijk gesteld worden voor verlies, beschadiging of diefstal van goederen.

10. HUISREGLEMENT

10.1 Het Lid is bekend met de door HKC gehanteerde huisregels en is verplicht deze na te leven. Dit geldt specifiek voor het opvolgen van instructies van de instructeurs van HKC. Deze huisregels zijn te vinden op de website.

10.2 HKC kan te allen tijde de toegang weigeren of ontzeggen aan personen wiens gedrag daar aanleiding toe geeft.

11. SLOTBEPALINGEN

11.1 Op alle door HKC gesloten lidmaatschapsovereenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing. Uitsluitend de rechtbank in Amsterdam is bevoegd.

11.2 Overeenkomsten tussen het Lid en HKC kunnen schriftelijk en digitaal worden aangegaan, en kunnen schriftelijk en digitaal worden gewijzigd of opgezegd worden.

11.3 Wanneer één van de hierboven staande bepalingen ongeldig of onwettig is blijven de overige bepalingen van toepassing.